+45 71123033 gormis@scandmark.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Scandmark IVS (CVR 39338211) handelsbetingelser er gældende fra 15. februar 2018.

1. Betingelsernes gyldighed
Disse betingelser er gyldige i alle forhold mellem Scandmark IVS og kunde, Undtagelser og afvigelser fra betingelserne kan kun ske med skriftlig accept af begge parter, Scandmark IVS handler udelukkende med virksomheder og institutioner.

Scandmark IVS forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelserne. Disse vil blive oplyst til kunden senest to uger inden ikrafttræden af ændringerne

2. Scandmark IVS ydelser og produkter
Pr. 15. februar 2018 yder Scandmark IVS følgende ydelser: Hosting, mail hosting, design af hjemmesider, migrering af hjemmesider, kopi af hjemmesider, SEO/SEM, SMM og lead generering

Hvis priser på ydelser er opgivet på Scandmark IVS hjemmeside, så kan det vejledende og ikke nødvendigvis faste priser

Scandmark IVS er berettiget til at anvende underleverandører til levering af ydelser og produkter til kunden.

3. Tilbud og indgåelse af aftale
Scandmark IVS tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato. Scandmark IVS binder sig til tilbuddet i 14 dage.

Scandmark IVS forbeholder sig retten til at annullere tilbuddet hvis prisen på produkterne i tilbuddet er fejlagtigt sat.

Scandmark IVS forbeholder sig retten til at annullere en aftale, hvis det viser sig at Scandmark IVS ikke vil kunne udføre opgaven.

Indgåelse af aftale anses når Scandmark IVS har fremsendt eller leveret en fysisk eller digital kopi af tilbuddet og kunden accepter denne aftale enten elektronisk eller ved underskrift. Kundens accept af tilbud i en e-mail korrespondance anses som et elektronisk accept.

Når Scandmark IVS og kunden har indgået en aftale om design af ny hjemmeside eller kopi af eksisterende, er det kundens ansvar at levere alt relevant materiale som skal bruges til at lave den nye hjemmeside. Dette omfatter billeder, tekster, figurer, DNS adgangskoder, koder til mailkonti, eksterne links mv. Scandmark IVS afviser alt ansvar for materiale som kunden leverer som overtræder ophavsrettigheder.

Ved indgåelsen af aftale er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.

Scandmark IVS forbeholder sig retten til at benytte det udførte arbejde i marketingsøjenmed.

Aftalen er bindende for Scandmark IVS og kunden indtil den opsiges i overensstemmelse med nævnte betingelser.

4. Betaling
Etableringspris faktureres ved accept af aftale. Kunden skal betale når det endelige produkt er leveret.

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved forsen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er i DKK og ekskl. moms.

Scandmark IVS kan opkræve gebyrer for ekstraordinært arbejde, på kundens ønske, på hjemmesiden eller e-mail konti. Dette faktureres 600,- i timen og beregnes pr påbegyndt time.

Ved forsinkelse af betaling forbeholder Scandmark IVS retten til at lukke ned for alle kundens hjemmesider og emailkonti, indtil det skyldige beløb er betalt.

5. Kontraktens omfang
Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet på fakturaen og/eller kontrakten. I aftaleperioden vil Scandmark IVS gratis opdatere skriftligt materiale samt billeder på hjemmesiden som kunden fremsender, hvis disse er i en rimelig omfang. Scandmark IVS er ikke i stand til at yde telefonisk rådgivning og support. Kunden kan derimod sende en mail til Scandmark IVS med spørgsmål om deres produkt og drift. Scandmark IVS kan lave en aftale med kunden om en telefonisk samtale hvis dette er påkrævet.

Der kan forekomme driftsforstyrrelser som Scandmark IVS ikke kan holdes ansvarlig for som kunden må acceptere.

Hvis driftsforstyrrelserne er forårsaget af Scandmark IVS, kan der tilbydes kompensation for manglende drift. Denne kompensation udregnes ene og alene for mangel på hosting i perioden. Perioden beregnes pr påbegyndt døgn.

Hvis det viser sig at den mængde data som kunden ønsker på sin hjemmeside er større end hvad tilbuddet om hosting omfatter, vil Scandmark IVS oplyse om dette. Kunden kan vælge hosting med større mængde data til merpris eller reducere mængden af data som ønskes på hjemmesiden.

Scandmark IVS tilbyder ikke FTP adgang

6. Scandmark IVS ansvar
Scandmark IVS fraskriver sig alt ansvar for brugerens evt. manglende edb kundskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.
Scandmark IVS fraskriver alt ansvar for ændringer i hjemmesider og ydelser som kunden har ændret på egen hånd. Disse kan rettes mod betaling.

Scandmark IVS fraskriver sig alt ansvar for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser og alle øvrige økonomiske tab.

Scandmark IVS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser hvor kunden må anses som den der er skyld i forsinkelsen.
Scandmark IVS kan tilbyde kompensation til kunden hvis forsinkelserne er betydelige og forårsaget af Scandmark IVS

Scandmark IVS fraskriver sig alt ansvar for data på kundens e-mail eller data liggende på kundens webhotel.

Scandmark IVS forbeholder sig retten til at ophæve aftalen uden kompensation over for kunden hvis kunden benytter sin hjemmeside som er leveret og hostet af Scandmark IVS til uetiske formål og handlinger som er i strid med dansk lovgivning.

Scandmark IVS fraskriver sig ansvar for force majeure forhold. Det vil sige forhold og omstændigheder som er udenfor Scandmark IVS sfære af indflydelse og som Scandmark IVS ikke kunne være klar over ved indgåelse af aftale.

7. Opsigelse af aftale
Efter opstartsdato i henhold til særskilt aftale indgået mellem parterne er aftalen uopsigelig i 12 eller 24 måneder, afhængigt af kontraktens indhold. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode, såfremt kunden ikke opsiger produktet skriftligt.

Opsigelse skal ske senest 1 måned før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 1 måned før udløb af en periode vil aftalen automatisk blive forlænget med 12 måneder.

Såfremt Kunden ønsker at opsige en Aftale, så skal det ske senest 1 måned før udløbet af en Aftaleperiode, skriftligt, enten pr. e-mail til eller pr. post. Scandmark IVS fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens e-mailadresse.

Scandmark IVS er berettiget til at opsige eller ophæve aftalen med 1 måneds varsel. Dette kan være for udvalgte eller ydelser i den pågældende aftale.

Hvis aftalen ophæves af Scandmark IVS uden at kunden har haft indflydelse på denne beslutning vil Scandmark IVS refundere det resterende beløb for perioden, som kunden har betalt forud for.

Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse. Scandmark IVS forbeholder sig til at blokere adgang til hjemmesidens indhold indtil det udstående beløb er betalt.

8. Deling af oplysninger
Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.

9. Lov og ret
Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved byretten Lyngby som rette værneting.

 

Share This